Than hoạt tính 3 x 6

Than hoạt tính 3 x 6 tính chất xốp và diện tích bề mặt lớn ​​làm cho nó đặc biệt lý tưởng cho việc hấp thụ vật lý và các kỹ thuật điều trị khác. 
Than hoạt tính 3 x 6 có khả năng loại bỏ các chất hữu cơ và có thể cải thiện chất lượng nước để xả hoặc tái sử dụng. 
Than hoạt tính 3 x 6 có thể được tái sử dụng thông qua quá trình hoạt hóa lại, đó là một lựa chọn hấp dẫn cho các cơ sở mà muốn cải thiện tính bền vững. 
Than hoạt tính 3 x 6 có thể được sản xuất bằng các vật liệu, phương pháp và mức độ hoạt hóa khác nhau để tạo ra các nguyên tử cacbon nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều ứng dụng.
Than hoạt tính 3 x 6

Than hoạt tính 3 x 6

Than hoạt tính 3 x 6

Than hoạt tính 3 x 6
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال