Xốp lọc bụi khí không than 10 mm lỗ thưa

Xốp lọc bụi khí không than 10 mm có sẵn trong các mật độ khác nhau, với số lượng lỗ trên một inch tuyến tính, và có độ dày khác nhau từ 10PPI đến 60PPI (10, 20, 30, 45 và 60 Pores Per Inch ).
Xốp lọc bụi khí không than 10 mm có thể làm sạch có thể được sử dụng ở mọi độ dày thực tế và được cắt theo yêu cầu.
Phạm vi kích thước lỗ có trong xốp lọc bụi khí không than 10 mm bao gồm một diện tích rộng hiệu quả, đặc biệt là vì các lỗ rỗ khác nhau có thể được liên kết với nhau để tạo ra hiệu quả mong muốn bằng cách sử dụng một cơ chế lọc phân loại.
Xốp lọc bụi khí không than 10 mm có sẵn trong các tấm 2m x 1m hoặc làm tấm cắt theo kích thước yêu cầu. 
Nhiệt độ -20c / + 70c.
Xốp lọc bụi khí không than 10 mm lỗ thưa

Xốp lọc bụi khí không than 10 mm lỗ thưa

Xốp lọc bụi khí không than 10 mm lỗ thưa
Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال