Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 150mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 150mm bằng cellulose này được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định các vật liệu và để làm sạch các chất lỏng. 

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 150mm giữ hạt: 8μm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 150mm độ xốp: Vừa tốt

Tốc độ lọc: ASTM ™, 55 giây; Herzberg, 240 giây.

Bề mặt: Mịn

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 150mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2 đường kính 150mm

Mới hơn Cũ hơn

نموذج الاتصال